Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP ARTE DI VITA
 
Artikel 1 – Definities
1.   Arte di Vita: onder Arte di Vita wordt in deze voorwaarden verstaan Arte di Vita, gevestigd aan de Grote Sint Jansstraat 8 (3811HX) te Amersfoort en in de Kamer van Koophandel  ingeschreven onder nummer 62092545. Het BTW-nummer van Arte di Vita is: NL120938716B01.     
2.   Koper: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die middels de webshop van Arte di Vita op www.artedivita.eu met Arte di Vita een overeenkomst sluit.
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Arte di Vita en op iedere tussen Arte di Vita en de koper tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Arte di Vita (www.artedivita.eu). Op verzoek zenden wij de koper een elektronisch dan wel schriftelijk exemplaar. 
2.     Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 
3.   Arte di Vita behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. 
4.    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Arte di Vita erkend.
 
Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten
1.   Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat de koper het door Arte di Vita gedane aanbod aanvaardt en de koper voldoet aan de door Arte di Vita gestelde voorwaarden.
2.   Indien de koper via elektronische weg het aanbod van Arte di Vita aanvaardt, bijvoorbeeld via het bestelproces op de website van Arte di Vita, bevestigt Arte di Vita onverwijld langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de aanvaarding van het aanbod niet langs elektronische weg door Arte di Vita aan de koper is bevestigd, heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Een niet tijdige bevestiging van de aanvaarding van het aanbod, uiterlijk binnen vijf dagen na aanvaarding van het aanbod, houdt de verwerping van het aanbod van de koper in, tenzij Arte di Vita binnen deze termijn al aan de koper meldt dat geen overeenkomst tot stand komt.
 
Artikel 4 – Gegevensbeheer
1.    Indien de koper een bestelling plaatst bij Arte di Vita, dan worden zijn/haar gegevens opgenomen in het klantenbestand van Arte di Vita. Arte di Vita houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal zijn gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze PrivacyPolicy.
2.    De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Arte di Vita aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een goede afwikkeling van de bestelling of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig en volledig aan Arte di Vita worden verstrekt. De koper staat in voor de juistheid van de gegevens. De koper vrijwaart Arte di Vita voor elke aanspraak van derden met betrekking tot de door de koper verstrekte gegevens.
3.    Arte di Vita respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van diens persoonlijke gegevens. 
4.    Arte di Vita maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om de koper, indien gewenst, van deze lijst te verwijderen. 
 
Artikel 5 – Levering
1.    Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2.     Arte di Vita levert de bestelde zaken tenminste binnen 30 kalenderdagen na datum totstandkoming overeenkomst aan de koper, tenzij (op de website) een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 kalenderdagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de koper binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3.    Zodra de te leveren zaken op het door de koper opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico betreffende de zaken op de koper over.
4.    Aan de leveringsplicht van Arte di Vita zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Arte di Vita geleverde zaken een keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
5.    Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 
 
Artikel 6 – Prijzen en bijkomende kosten
1.    Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. Voor de gevolgen van schrijf- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
2.    Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW, exclusief eventuele transport- en/of installatiekosten.
3.    Indien er sprake is van bijkomende kosten zoals, maar niet beperkt tot, verzendkosten, plaatsingskosten en kosten van rembours worden deze door Arte di Vita, voor zover mogelijk, vooraf aan de koper medegedeeld.
4.    Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
 
Artikel 7 – Betaling
1.      De koper dient aan zijn betalingsverplichting te voldoen op de tussen hem en Arte di Vita overeengekomen wijze. Indien de overeenkomst middels het bestelproces op de website tot stand komt, kan de koper aan zijn betalingsverplichting voldoen middels één van de in het bestelproces op de website van Arte di Vita opgenomen wijzen. Sommige betaalwijzen vereisen betaling vooraf terwijl andere betaalwijzen betaling achteraf vereisen. De koper dient in ieder geval, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na datum totstandkoming overeenkomst aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
2.      Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de koper van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke rente ver­schuldigd, per maand of gedeelte daarvan.
3.      De buitengerechtelijke incassokosten, verbon­den aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor re­kening van de koper. Deze worden berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten. De koper is de buitengerechtelijke incassokosten pas verschuldigd indien de koper na het intreden van het verzuim op een termijn van 14 dagen door Arte di Vita tot betaling is aangemaand. 
 
Artikel 8 – Herroepingsrecht  
1.     De koper heeft het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Arte di Vita mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Indien de koper binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. 
2.    Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Aangebroken verfblikken kunnen niet retour worden gezonden, tenzij het product niet voldoet aan wat de koper daarvan redelijkerwijs had mogen verwachten. 
3.    Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Arte di Vita. Het kenbaar maken dient de koper te doen middels een e-mail (interiors@artedivita.eu) aan Arte di Vita. Nadat de koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de koper het product zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen retour te sturen conform de door Arte di Vita verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Zie op onze website onder Retourneren.
5.    De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan houdt Arte di Vita zich het recht voor om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin draagt Arte di Vita binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld) zorg voor terugbetaling. 
6.    Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de koper wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.
7.    Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.
 
Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht geldt niet voor:
·      Producten die volgens de specificaties van de koper zijn vervaardigd dan wel aangepast (maatwerk) of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
·      Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Indien dit van toepassing is staat dit duidelijk bij het product vermeld, of is dit duidelijk aangegeven voordat de koper de bestelling definitief maakt.
 
Artikel 10 – Garantie en conformiteit
1.     Arte di Vita staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
2.    Kleurkaarten, kleurwaaiers en elke andere vorm van het tonen van kleuren en kleurcodes gelden slechts als wijze van aanduiding.
3.     Een door Arte di Vita, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de koper ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Arte di Vita jegens Arte di Vita kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
4.     De koper is gehouden de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan Arte di Vita) deze gebreken binnen 2 weken na ontdekking van het gebrek per e-mail (interiors@artedivita.eu) of het contactformulier te melden aan Arte di Vita. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
5.     Indien klachten van de koper door Arte di Vita gegrond worden bevonden, zal Arte di Vita  de geleverde zaken naar keuze van de koper kosteloos herstellen of vervangen. 
6.     Deze garantie geldt niet indien: 
·   en zolang de koper jegens Arte di Vita in gebreke is;
·   de koper de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;
·   de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Arte di Vita en/of gebruiksaanwijzing (op de verpakking) zijn behandeld. 
 
Artikel 11 – Aanbiedingen
1.     Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
2.     Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de koper, behoudt Arte di Vita zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
3.     Mondelinge toezeggingen verbinden Arte di Vita slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
4.     Aanbiedingen van Arte di Vita gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
5.     Arte di Vita kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
6.     Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
Artikel 12 – Afbeeldingenspecificaties
Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc., o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van Arte di Vita gelden (mede gelet op de uniekheid van veel van de producten) slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.  
 
Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud
1.   Arte di Vita behoudt zich het eigendom van de aan de koper geleverde zaken voor. Het eigendom van de zaken gaat pas op de koper over op het moment dat de koper alle aan Arte di Vita verschuldigde bedragen volledig heeft betaald.
2.   De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3.    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Arte di Vita zo  snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 
Artikel 14 – Overmacht
1.   Arte di Vita is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
2.    Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor het risico van Arte dit Vita behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden (bijvoorbeeld als gevolg van ijsgang, extreme weersomstandigheden, overstromingen, terroristische aanslagen), brand, werkstakingen, overheidsmaatregelen, juridische restricties (waaronder in- en uitvoerbeperkingen), vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Arte di Vita alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
3.    Arte di Vita behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Arte di Vita gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
4.    Indien Arte di Vita bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
5.   Indien de overmachtsituatie één maand of langer heeft geduurd, heeft de koper het recht de overeenkomst met Arte di Vita voor het gedeelte dat nog niet door Arte di Vita is nagekomen te ontbinden.
 
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
1.   Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg zorgvuldig de gebruiksaanwijzing of onze website of neem bij twijfel contact op met onze klantenservice.
2.   Eventuele aansprakelijkheid van Arte di Vita bij een gebrek is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Arte di Vita) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Arte di Vita gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Arte di Vita voor enige andere vorm van schade is behoudens opzet of grove schuld uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 
Artikel 16 – Toepasselijk recht / bevoegde rechter
1.   Op alle overeenkomsten tussen Arte di Vita en de koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
2.   Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Arte di Vita en de koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter te Utrecht kennis, tenzij Arte di Vita er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen terzake waarvan geen forumkeuze is toegelaten.
3.    In geval van verschillen tussen de Nederlandse en Engelse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.